Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak távoktatás tagozat

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven); Pénzügy; Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatóink modulban folytatják tanulmányaikat, a tanulási modulokban lévő kurzusokat automatikusan, az oktató személyes közreműködése nélkül, autonóm módón tudják teljesíteni. Ennek alapvető tanulási módszertana, hogy egy-egy kurzus átlagosan 10-12 leckékből tevődik össze. Minden lecke végén egy-egy beadandó feladatot kell teljesíteni vagy műhelymunkát megoldani. Egy kurzus akkor teljesül, ha a hallgató minden beadandót elkészített, és azokat az oktató elfogadta.

A leckék elemei lehetnek:

 • egy tanári videó (általában 10-15 perc)
 • egy elektronikus dokumentum, szöveges tananyag (általában 4-5000 karakter)
 • egy prezentáció hangalámondással
 • egy feldolgozott folyamatábra, definíció vagy tétel/bizonyítás
 • egy esettanulmány

A leckéhez tartozó számonkérés lehet:

 • teszt jellegű zárt kérdéssor
 • megoldandó számítási feladat
 • esszé jellegű beadandó dolgozat
 • műhelymunka, esettanulmány megoldás

Egy lecke tanulási/feldolgozási időigénye átlagosan 40-45 perc.

Az adott leckéhez tartozó feladat nem megfelelő megoldása esetén a hallgató nem tud továbbhaladni a kurzuson belül, illetve azt nem tudja lezárni. Amennyiben egy hallgató egy-egy leckét többszöri próbálkozásra sem tud lezárni, akkor biztosítjuk az oktatói vagy tutori segítséget.

Az adott tanulási modult egy ún. záró kurzussal lehet sikeresen teljesíteni.

Egy tanulási modul felépítése
Egy tanulási modul felépítése

A képzés modulok szerinti tervezett felépítése

A képzés modulok szerint tervezett felépítése

Képzési idő

A képzés 7 féléves, amely alatt teljesíteni kell a 12 hetes, 400 órás kötelező szakmai gyakorlatot.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 180 és további 30 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése
 • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

Vélemények a képzésről

„A képzést ajánlom mindenkinek, aki új üzleti ismeretekkel akar gyarapodni, és a meglévőket rendszerezni, támogatni egy naprakész elméleti tudás megszerzésével. A képzés által kínált kurzusok széles palettája lehetőséget ad több eltérő szakterületre is komoly betekintést nyerni, amelyeket kamatoztatva valódi muníciót kapunk a karrierépítéshez. Én magam a képzésnek köszönhetően kaptam középvezetői beosztást egy szegedi nagyvállalatnál. A távoktatási formula pedig kiválóan alkalmas mindezt munka és család, akár több gyerek mellett is megtenni.”

Érsek Hajnalka, végzett hallgató

„Nagyon örülök, hogy eltölthettem 3 évet a SZTE GTK karán. 38 évesen kezdtem meg tanulmányaimat, és mindenképpen javamra szolgált ez a pár év. Rengeteg szellemi tőkét tudtam magamba fogadni, amelyek mindenképpen gazdagították látásmódomat. Azért is, mivel eddigi tanulmányaim műszaki és humán végzettségekről árulkodnak, és a széles skálát így a reál diszciplínákkal gazdagíthattam. Az iskola hírneve nem hiába tartozik az országosan elismert legjobbak szűk körébe. Az intézményben magas színvonalon történő oktatás zajlik, amely természetesen a nagyon jól összerakott oktatói gárdának köszönhető, illetve az intézmény jól funkcionáló infrastruktúrájának is. A magas, de elsajátítható követelményrendszer pedig csak erősíti az intézmény nevét.

Maga a távoktatási forma nagyon jól kitalált keretek között működik. A kurzusok videó anyagként való rögzítése, és azok visszakereshetősége nagyon nagy segítséget biztosít azon hallgatóknak ( pl: vidéki ), akik nem tudják rendszerességgel látogatni az órákat.”

Kaufmann Zoltán, végzett hallgató

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés félévre számított összege, az első tanévben (önköltséges): 190.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére.

Felvételi és tanulmányi ügyek:

Szilágyiné Séra Zsuzsanna
hallgatói mentor

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Képzés módszertana:

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

OH határozatszám: 9.474-9/2005.
MAB határozatszám: 2016/1/VII/2/31.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Urbánné Mező Júlia Veronika PhD védés

2017.09.20-án az MTA Szegedi Területi Bizottság székházában 11 órai kezdettel Urbánné Mező Júlia Veronika védte meg PhD értekezését. A dolgozat témája „Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban”, témavezetője Dr. Udvari Beáta.