Témajavaslatok

Témajavaslatok intézetenként

A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak témajavaslatai

Balog Enikő

 • A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az eredmény alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata több év beszámolói alapján
 • A vállalkozás költséggazdálkodási rendszerének kialakítása és elemzése
 • Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése
 • A vállalkozás számviteli információs rendszerének és alkalmazott tervezési elemzési módszereinek értékelése és továbbfejlesztése
 • Az államháztartás szervezeteinek számviteli, beszámolási rendszere, sajátosságának bemutatása egy konkrét költségvetési szerven keresztül

Csovcsics Andrea

 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai
 • Az önkéntesek motivációinak vizsgálata és azok marketing vonatkozása
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A nemzetközi marketing sajátosságai
 • Egyéb megbeszélt témák

Dr. Deák István

 • A számviteli információs rendszer egyes elemeinek érvényesülése, működése egy konkrét vállalat példáján
 • Sajátos céghelyzetek (alapítás, átalakulás, megszűnés) számviteli, adózási kérdései
 • A számvitel szabályozási környezetének változásai és ezek hatása az elszámolásokra
 • A számvitel történeti vetülete
 • A társaságok adózási kérdései

Elekes Zoltán

Regionális gazdaságtan, helyi gazdaságfejlesztés

 • Ipari parkok a regionális és helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatban
 • Klaszterek a regionális és helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatban
 • A vállalati telephelyválasztást befolyásoló tényezők
 • Egyéb regionális és helyi gazdaságfejlesztési probléma

Lokális tudásmenedzsment

 • A terméktér regionális szintű alkalmazási lehetőségei
 • Egyéb evolúciós gazdaságföldrajzi probléma

Prof. Dr. Farkas Beáta

 • Üzleti etika bármely témaköre

Dr. Halmosi Péter

Önkormányzati gazdálkodás témaköréből

Az alábbi szakdolgozati kutatások célja egy adott népességű település feladat-forrásszerkezetében rejlő ellentmondások elemzése. A költségvetés helyzetének elemzésén túl vizsgálni fogjuk a helyi politikai döntéseket, feltárva az esetleges szabályozási problémákat.

A dolgozatok elméleti hátterét a közfeladatok centralizációjával-decentralizációjával kapcsolatos kérdések, továbbá a hitelfelvétel-, csőd szabályozásával, költségvetési ciklusokkal, politikai rendszerek működésével és problémáival kapcsolatos elméletek alkotják. A dolgozat megírásához össze szükséges gyűjteni a csőd bekövetkezése előtti időszak főbb pénzügyi jelentésein túl (pl. government revenue report) a helyi gazdasággal, illetve a pénz- és tőkepiacokkal kapcsolatos elemzéseket. A kutatás célja a csődből való kilábalás hosszú távú feltételeinek feltárása.

A téma feldolgozása erős (felsőfokú szint közeli) angol nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • San Bernardino (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai. (2 millió fő)
 • Puerto Rico szövetségi állam csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai
 • Stockton (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (300.000 fő)
 • Detroit (Michigan) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (650.000 fő)
 • Central Falls (Rhode Island) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (20.000 fő)

Államháztartástan témaköréből

A szakdolgozatok célja az idősödésnek a nyugdíjrendszerekre gyakorolt hatásának tanulmányozása. A demográfia, munkaerőpiac folyamatain keresztül vizsgálandóak a korábbi időszakok reformjai, illetve más országok nyugdíjreformjai. A dolgozat készítése során feldolgozásra kerülnek a folyóiratcikkek mellett az OECD-nek a témakörhöz kapcsolódó releváns jelentései.

A téma feldolgozása jó (középfokú szintet meghaladó) angol, esetleg francia nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • Idősödés és nyugdíjrendszer gazdasági kapcsolatai a fejlett országokban
 • A 2008-as gazdasági válság hatása a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Huszár Sándor

 • Egészségtudatos táplálkozás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • Vásárlási szándék vizsgálata választott termékkör esetén
 • Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon
 • Új technológiák piacra vezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdök vizsgálata
 • Borválasztással kapcsolatos fogyasztói döntések vizsgálata
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata esküvői szolgáltatások piacán

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Vállalkozóvá válás
 • Startup vállalkozások és startup ökoszisztéma
 • Egyetemi vállalkozásoktatás – vállalkozóvá válás kapcsolat vizsgálata
 • Egyetemek változó szerepvállalása
 • Inkubátorok, akcelerátorok induló vállalkozások és vállalkozók számára (hazai sajátosságok, nemzetközi gyakorlat)
 • Vállalkozásoktatás- tanítható, nem tanítható elemek
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás
 • Egyéb megbeszélt téma

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a piackutatásban
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • A fiatalok fogyasztásának, fogyasztói magatartásának vizsgálata
 • Márkaközösségek vizsgálata
 • Zenei fesztiválok fogyasztásának vizsgálata
 • Egyéb megbeszélt téma

Kéri Anita

A magyar felsőoktatás sajátosságai
Felsőoktatási marketing elemzése
Hallgatói motivációk és elvárások a felsőoktatási intézményválasztás szemszögéből
Felsőoktatási nemzetköziesedés és a külföldi cserehallgatók vizsgálata
A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

 • Az orvos-beteg kapcsolat gazdasági vetületeinek vizsgálata
 • (Laikus) befektetők kockázatészlelése
 • Kockázatkommunikáció (esettanulmány)
 • Egyéb, megbeszélt téma

Dr. Kiss Gábor Dávid

 • Devizaárfolyam-kockázat és kezelése
 • Monetáris politikai eszköztár fejlődése
 • Tőkevédett befektetési alapok piacának elemzése
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok arányának változása

Dr. Kosztopulosz Andreász

 • Kis- és középvállalkozások: finanszírozási problémák és eszközök
  • kisvállalati hitelek
  • garanciaintézmények
  • egyéb hitelpiaci eszközök (lízing, faktoring stb.)
  • tőkebefektetések
  • kormányzati programok
  • start up ökoszisztéma vizsgálata
 • A kockázatitőke-piac egyes szegmenseinek, intézményeinek, működésének és ösztönzésének vizsgálata
  • kockázatitőke-alapok
  • vállalatközi fejlesztőtőke-befektetések
  • üzleti angyalok
 • Pénz- és tőkepiaci intézmények és pénzügyi eszközök elemző bemutatása
  • azonnali piacok
  • határidős piacok
  • swap piacok
  • opciós piacok
 • A pénzügyi kockázatkezelés egyes eszközei és technikái
  • banki kockázatkezelés
  • befektetési kockázatok kezelése
  • kockázatkezelés a vállalati pénzügyekben
 • A pénzügyi kultúra vizsgálata egy választott aspektusból
  • nemzetközi összehasonlítás
  • pénzügyi kultúra a vállalati körben
  • fejlesztés lehetőségei, jó gyakorlatok
 • Vállalkozások pénzügyi döntéseinek vizsgálata egy választott aspektusból
  • beruházási döntések
  • finanszírozási döntések
  • forgótőkemenedzsment

Dr. Kotosz Balázs

 • Mental map-ek a helyi gazdaságfejlesztés hatásvizsgálatában
 • Intézmények és helyi politikák helyi gazdaságra gyakorolt hatása
 • Politikai gazdasági ciklusok
 • Makrogazdasági modellek ökonometriai becslése
 • Gazdasági növekedés és konvergencia Európában
 • Az oktatásgazdaságtan aktuális kérdései

Prof. Dr. Kovács Árpád

 • A szabályalapú költségvetés alkalmazása Európában és Magyarországon
 • Az adósságpálya csökkentésének kérdései
 • A költségvetési tervezés új kihívásai
 • A gazdaság költségvetési támogatásai és a versenyképesség
 • A pénzügyi ellenőrzés az államháztartás központi szintjén
 • Mint jelent a fiskális politika monetáris támogatás, a költségvetési és a monetáris politika összehangolás
 • Az EU támogatások és a költségvetés pozíciói

Dr. Kovács György

 • A magyar bankrendszer határon átnyúló kapcsolatai és szabályozása. A bankrendszer szerepe a tőkeexportban- és importban
 • Az állam szerepe a bankrendszer működésében, az állam tulajdonosi szerepvállalása. A hitelezés élénkítésének monetáris és fiskális politikai eszközei
 • A monetáris politikai célrendszer változásai, az infláció és defláció kezelésének változó eszköztára. A pénzügyi stabilitási cél megváltozott szerepe, a felügyeleti politika makro- és mikroprudenciális vetületei
 • Az egyensúlytalanság gazdaságtörténeti megközelítése és jelenlegi kérdései. Pénzügyi egyensúlyhiány a magyar gazdaságtörténetben
 • A magyar közgazdasági gondolkodás története a koraújkortól a II. világháborúig, különös tekintettel a pénzelméleti problémákra
 • Válogatott fejezetek a magyar pénz- és banktörténet köréből

Dr. Kovács Péter

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazhatósága üzleti elemzésekben
 • Statisztikai modellek, vizsgálatok a társadalomstatisztikában (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Kovács Zsuzsanna

 • Az IFRS rendszer alkalmazása Magyarországon (nemzetközi társaságok számviteli sajátosságai, a kettős beszámolás elméleti és gyakorlati problémái)
 • Nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja (a közös számviteli nyelv kialakításának története és dilemmái)
 • Az Európai Unió számviteli szabályozása (az IFRS befogadási mechanizmusa, a standardok alkalmazása a tagállamokban)

Dr. Kürtösi Zsófia

Emberi erőforrás menedzsment

 • Emberi erőforrás menedzsment témakörök
 • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök
 • Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb.
 • A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban

Szervezetszociológia

 • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben
 • Munkahelyi kapcsolathálózatok

Dr. Lukovics Miklós

 • Felelősségteljes kutatás és innováció innováció a gyakorlatban
 • Természettudósok és közgazdászok együttműködése: innovatív kutatás-fejlesztési stratégiák
 • A modern egyetemek új korszaka? A felelősségteljes egyetemek
 • Innovatív városfejlesztési stratégiák
 • A szegedi szuperlézer projekt (ELI) helyi gazdaságra gyakorolt hatásainak vizsgálata
 • Az ELI és a helyi vállalkozások
 • Marketing eszközök a vállalkozásfejlesztésben
 • Quadruple Helix típusú egyúttműködések a gyakorlatban
 • Projektvezetés a gyakorlatban

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • Szervezeti kultúra és vezetés
 • Szervezeti kommunikáció és konfliktusok
 • Motiváció és vezetés
 • A csapatépítés szerepe, lehetőségei és korlátai.
 • A japán vezetési felfogás sajátosságai
 • Az orvos-beteg kommunikáció sajátosságai
 • Kompetenciák a szervezetben
 • Szervezeti kultúra és innováció
 • A szegénység/munkanélküliség gazdaságpszichológiai tényezői
 • A családi vállalkozások sajátosságai, előnyei hátrányai
 • A pénzügyi kultúra a „svájci frank hitelek” problémáinak tükrében

Dr. Megyeri Eszter

 • ERP, CRM and SCM kapcsolata
 • Logisztikai és termelési folyamatok hatékonyság vizsgálata

Dr. Mozsár Ferenc

 • A természetbeni juttatások természete. Melyek az egyes vagy egyes társadalmi csoportokhoz irányuló juttatások természetben történő biztosításának motívumai? Milyen manifeszt és látens célokat szolgálnak a természetbeni juttatások? Mennyire hatékonyak a természetbeni juttatások a politikailag deklarált célok elérésében?
 • A minimálbér közgazdaságtan. Melyek a minimálbér-előírások deklarált és valódi céljai? Melyek a minimálbér-szabályozás hatásai az érintettekre, a foglalkoztatásra és a makroteljesítményre? Milyen társadalmi költségei vannak a minimálbér-szabályozásnak?

Dr. Nagy Benedek

 • Fogyasztói döntés pszichológiai tényezői
 • Törpeállamok makrogazdasági jellemzői
 • A racionalitás értelmezése és szerepe a közgazdaságtanban

Dr. Pelle Anita

 • A 2008-2013-as válság az EU-ban és az euróövezetben: kronológia; okok és következmények; EU- és tagállami szintű válságkezelés; összefüggések és eltérések a globális pénzügyi válság vonatkozásában
 • Az euróövezet perifériája: a monetáris unió gyenge láncszemeinek komplex problematikája; kihívások a (gazdasági) stabilitás, fejlődés és versenyképesség terén
 • A megszorítás mint válságkezelési stratégia: tanulságok, következmények, gazdasági és társadalmi hatások. Országtanulmányok
 • Versenyképesség az EU-ban; a belső versenyképességi szakadék
 • Németország az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban
 • A közép-kelet-európai tranzíciós országok és különböző fejlődési pályáik; útjaik az EU-ba és az euróövezetbe. Országtanulmányok
 • A demográfiai tendenciák és az EU-n belüli migráció hatása a tagállamok gazdaságára: tények és kilátások
 • Munkanélküliség; fiatalkori munkanélküliség; sem nem foglalkoztatott, sem nem tanuló fiatalok (neither in employment, education or training, NEET); munkahelyteremtés nélküli növekedés az EU-ban
 • Az EU és az euróövezet (gazdasági) integrációjának mélyítése: megvalósíthatóság; jelenlegi helyzet; várható hatások

Dr. Prónay Szabolcs

 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása
 • Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok
 • A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás
 • A fiatalok online és közösségi média aktivitásának vizsgálata
 • A fiatal egyetemisták zenei fogyasztásának vizsgálata

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Dr. Sallai Miklós

 • Az emberi (humán) erőforrás menedzsment főbb funkciói és az egyes funkciók egymásra épülése, illetve kapcsolódása egy adott szervezetben. -konkretizálás: pl.:Egy foglalkozás professzionalizálódásának lehetőségei, eddigi eredményei; a professzionalizálódás akadályai. Ezen belül például: A szakma belső minőség-biztosítási rendszerének (kamara, etikai bizottság stb.) működése. Egy szakma hivatás-kultúrája (például az eskü szövege alapján) és gyakorlati működése.
 • Vállalati stratégia és a humán erőforrás stratégia kapcsolata egy adott szervezetben. Az emberi tőkébe való beruházás sajátosságai Magyarországon. A humán tőke minőségének szerepe a foglalkoztatásban. A humán tőke értékelési módszerei egy adott szervezetben.
 • Ösztönzési rendszerek: Motivációs rendszerek állami vállalatainknál. Motivációs rendszerek magyarországi vegyes vállalatoknál. Motivációs légkör vizsgálata Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-motiváció (bérek, keresetek, nem pénzbeli juttatások) és feltételei. Hatalom - motiváció. Társulás - motiváció. Kompenzációs elemek. Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-értékelés, megfelelés- és kompetencia-vizsgálat módszerei, elmélete és gyakorlata. Teljesítményértékelési rendszerek elterjedése és eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban. Teljesítménymenedzsment
 • Személyzetfejlesztés: A képzés, mint a humántőkébe történő beruházás, képzések, képzési rendszerek vegyes vállalatoknál. A képzés eredményességének meghatározó tényezői. A felnőttképzés a változó szervezetekben (vállalat, kulturális intézmény), belső és külső képzés. A munkaerő-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása egy adott szervezetben. PL.: Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban
 • Humán kontrolling. Balanced scorecard és benchmarking a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodásban. Teljesítményprizma.
 • Szervezetfejlesztés, változásmenedzselés a vállalatok működésében. P.:A bürokratikus szervezés lehetőségei és korlátai egy adott vállalat/cég munkájában. Például: A teljesítményelv és a teljesítés bürokratikus (előre meghatározható és szabványosítható) kritériumai; konfliktusok a kreativitást igénylő teljesítmény és a szabványszerű feladatok teljesítésének értékelése között egy konkrét cég esetében. Az automatizáció lehetőségei egy munkakör területén és a dolgozók küzdelme az automatizálással szemben.
 • Vezetési stílusok, Vezetői hatékonyság - a szervezetek sikeressége, egy kiválasztott szervezet elemzése
 • Új kihívások az üzleti életben, gazdasági átalakulások hatásai, a növekedés lehetőségei és korlátai, a tudásmenedzselés szervezeti háttere
 • Komplex elemzési lehetőségek: valamely vállalat eredményességének, hatékonyságának elemzése. Pl. Termékfejlesztés menedzseri szemszögből.
 • Vállalatelméletek és a gyakorlat
 • Vállalatok tervezése, szervezése, menedzselése. Az üzleti vállalkozások növekedése.
 • Az üzleti világ átalakulása, XXI. századi kihívások

Dr. Schneider Klára

 • Kockázat, bizonytalanság. Biztosítási kockázatok. Katasztrófa kockázatok biztosítása és alternatív kezelési módjai
 • Kockázatkezelés. Kockázatáthárítás lehetőségei. Biztosítás jellegű és nem biztosítás jellegű kockázat áthárítások összehasonlító elemzése
 • Biztosítási piac bemutatása, elemzése. Válság hatása a biztosítási piacra és a tartalékok befektetésére
 • Életpálya pénzügyi tervezése
 • Életbiztosítások elemzése, lehet az életbiztosítási piac elemzés, mint megtakarítási forma. Lehet valamelyik ágazat bemutatása, elemzése
 • Életpálya szakaszokhoz megtakarítási formák vagy életbiztosítások kapcsolása
 • Nem élet biztosítások
 • Kockázatkezelés elmét és gyakorlat összekapcsolása valamelyik választott termék bemutatásán keresztül /példaként vállalkozói, lakossági szektor/
 • Ki lehet emelni valamelyik vállalkozói szektort, például az agrár szektort, itt a szektor költségviselése a biztosítási díj összefüggésén keresztül
 • Felelősségbiztosítások
 • Valamely ágazat és termékeinek bemutatása elméleti és gyakorlati összefüggésben
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás /kgfb/ fejlődése és a díjverseny elemzése. Díjverseny következménye a biztosítási ágazat szereplőire
 • A lakáscélú állami támogatás alakulása a rendszerváltozás előtt és rendszerváltozás után
 • Lakáspiac, a keresletre és a kínálatra ható tényezők elemzése
 • Deviza alapú lakossági hitelezés megjelenésének okai, következményei
 • Lakás takarékpénztárak
 • A lakossági jelzáloghitelezés alakulásának elemzése
 • Az agrár ágazat jelzáloghitelezésének problémái és megoldási lehetőségek
 • Jelzáloghitelezés és jelzáloglevél kibocsátás
 • A befektetési és fejlesztési bankok helye és szerepe a nemzetgazdaságban
 • A Magyar Fejlesztési Bank a különböző fejlődési szakaszokban hogyan látta el a feladatait
 • A Magyar Fejlesztési Bank tevékenységének ügyfél csoportonkénti értékelése
 • Az export állami támogatásának szükségessége. EXIMBANK és a MEHIB tevékenységének elemzése
 • Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak lakossági megtakarításban elfoglalt helyük. A pénztárak tevékenységének értékelése, kiemelten a befektetések alakulására
 • Egyes pénztári csoportok bemutatása és értékelése a főbb pénztári mutatók alapján
 • Pénzügyi kultúra főbb elemeinek kapcsolata a célirányos megtakarításokkal

Dr. Somosi Sarolta

 • A szellemi tulajdon védelme és a versenyszabályozás közös pontjai
 • A szabadalmak hatása az agráriumra
 • Agrárgazdaságtan, agrárpolitika
 • Az iparpolitika szerepének és koncepciójának alakulása
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Az európai gázpiaci liberalizáció eredményei, alakulása több szempontból vizsgálva
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Választási kényszer az energiapolitikában - a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság szempontjain keresztül

Dr. Szakáné Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában

Tamasits Dóra

 • Szimbolikus fogyasztás/fogyasztói magatartás vizsgálata egy konkrét termékkategória/márka esetében
 • A fogyasztó-márka közötti kapcsolat vizsgálata (pl.: a márkaelköteleződés mozgatórugóinak feltárása)
 • A márkaválasztás pszichológiai háttere
 • Egyéb megbeszélt témák a fogyasztói magatartás témakörében

Dr. Udvari Beáta

 • Segélyezés és innovációs teljesítmény
 • Megaesemények gazdaságtana (olimpiák, futball világbajnokságok)
 • Konfliktusok gazdaságtana
 • Feltörekvő országok segélyezése (Arab donorok, BRICS országok, Kelet-Közép-Európa)
 • Segélyhatékonyság aktuális kérdései
 • Doing business at the base of the pyramid
 • Egyéb egyeztetett téma

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalati telephelyválasztási döntések bemutatása és értékelése
 • Klaszterek, klaszterfeltérképezés a gyakorlatban, klaszterpolitika értékelése (konkrét esetpéldák feldolgozása, legjobb gyakorlatok feltérképezése, külföldi példák elemzése, adaptálási lehetőségei, valamint primer kutatás)
 • Regionális versenyképesség és specializáció vizsgálata
 • Vállalati, iparági, regionális tudásbázis feltérképezése, elemzése
 • Vállalati, területi innovációs képesség és teljesítmény mérése és értékelése
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Kínálat oldali stratégiák jelentkezésének okai, szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. E kontextusban az együttműködések szorosságának, az együttműködések egymásra gyakorolt hatásának, és a szervezetközi hálózatnak a szerepe.
 • Kapcsolati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során: kapcsolat-specifikus feladatok, hálózat-specifikus feladatok, szervezeti és egyéni képességek a szervezetközi együttműködések sikerességének tükrében.
 • Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban

Vincze Dalma

 • fogyasztás marketing megközelítése, a szimbolikus fogyasztás
 • generációs marketing, generációk fogyasztási szokásai
 • fogyasztás interdiszciplináris megközelítése: fogyasztásszociológia, társadalmi hatások érvényesülése a fogyasztásban
 • fogyasztás interdiszciplináris megközelítése: fogyasztáspszichológia, személyiségjellemzők hatása a fogyasztási szokásokra
 • reklámok hatása a fogyasztói magatartásra, akár generációk, akár más életkori csoportok esetén
 • bármely egyéb fogyasztáselmélet, vagy fogyasztói magatartást érintő téma

Prof. Dr. Voszka Éva

 • Az állam és a verseny viszonyának egyes kérdései
 • A 2008-as válság hatásai a versenyfeltételek alakulására (Magyarország, Európai Unió ill. egyes tagországok)
 • Az állami versenykorlátozás módszerei (állami támogatások elosztásának szempontjai, eszközei, hatásai; nemzeti bajnokok teremtésének céljai és gyakorlata)
 • Az állami tulajdon kiterjesztése – nemzetközi és hazai tapasztalatok (indítékok, célok, módszerek, mikro-és makrogazdasági következmények – esettanulmányok, ország-tanulmányok)
 • Piacnyitás monopolizált szektorokban – elvek és magyarországi gyakorlat (például telekommunikáció, villamos energia ipar, posta…)
 • Tulajdonosváltások módszerei és hatásai egy-egy cég/ágazat esetében

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Újra Diákmenedzsment bajnokság Szegeden.

Események

Rendezvénynaptár *